NĂNG LỰC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

18-07-2018 911 Views

 Quan trắc là việc theo dõi có hệ thống các thành phần môi trường, kiểm soát chất lượng, cung cấp thông tin số liệu quan trắc một cách tin cậy có độ chính xác cao thông qua quá trình đo đạc để đánh giá chất lượng nhằm phục vụ công tác quản lý và bảo vệ bền vững.

      Quan trắc môi trường  được định nghĩa là việc thường xuyên quan sát, theo dõi tình hình môi trường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vì mục tiêu bảo vệ môi trường bảo vệ cuộc sống phát triển hơn cho tương lai.

Các mục tiêu cụ thể của quan trắc môi trường bao gồm:

  • Cung cấp đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường trên quy mô quốc gia phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường.
  • Cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm. suy thoái môi trường.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia và quốc tế.

     Lập báo cáo quan tắc môi trường định kỳ là công việc thực hiện theo đúng báo cáo bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp đề ra. Khối lượng quan tắc môi trường định kỳ được nêu rõ trong báo cáo môi trường, tùy vào quy mô diện tích mà số vị trí lấy mẫu được bố trí khu vực phát thải đặc trưng nhất của nhà máy, xưởng sản xuất hoặc khu vực.

     Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là một trong những hồ sơ pháp lý để doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách hợp pháp chịu sự theo dõi của cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền. Đây cũng là phương thức để doanh nghiệp có thể thực hiện trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường, cũng như đảm bảo quyền lợi của chính công ty.

 Quy trình Lập báo cáo quan trắc môi trường:

  • Khảo sát cơ sở
  • Lên kế hoạch nội dung đo đạc, giám sát
  • Tiến hành đo đạc, lấy mẫu
  • Phân tích và đánh giá kết quả
  • Đề xuất kiến nghị
  • Báo cáo kết quả giám sát, đo đạc đánh giá môi trường lao động

  Văn bản pháp luật quy định:

Thông tư 19/2016/TT-BYT Quy định về quản lý lao động và sưc khỏe người lao động

Nghị định 44/2016/NĐ-CP Quy định về hoạt động kiểm định an toàn đào tạo an toàn và Quan trắc môi trường lao động.

Quý Công ty hoạc Đơn vị có nhu cầu thực hiện, Xin vui lòng liên hệ trực tiếp địa chỉ đưới đây để thực hiên được công việc tốt nhất.

 

Khoa Môi Trường:

Địa chỉ: số 99 đường Văn cao, P.Liễu giai, Q. Ba Đình, Tp Hà Nội

Đ/c mail: moitruongbct@gmai.com

Sdt: 091 2003007 ( Ms Hương)

        0979 345846( Mr Hanh)

 

Năng lực Quan trắc Môi trường của Trung Tâm Y tế Môi trường lao động công thương:

 

Tin Liên Quan