NĂNG LỰC HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

18-07-2018 852 Views

Ngày 15 tháng 5 năm 2016 , Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn và quan trắc môi trường.

Theo đó Trung tâm Y tế Môi trường lao động công thương đã nhanh chóng hoàn thiện đầy đủ mọi thủ tục pháp lý để đủ điều kiện thực hiện công việc trên.

Năng lực cơ sở:

Tin Liên Quan