THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2021

27-10-2021 91 Views
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRUNG TÂM Y TẾ – MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG CÔNG THƯƠNG

Số:       /TB-TTYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021

THÔNG BÁO

Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 

Trung tâm Y Tế – Môi trường lao động công thương thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý.

Thông tin cụ thể như sau:

 1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Y Tế – Môi trường lao động công thương.

Địa chỉ: số 99 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

 1. Thông tin tài sản và giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tài sản thanh lý: 02 phương tiện vận tải đã qua sử dụng, cụ thể như sau:

 1. Xe ô tô Toyota Corolla Altis (màu đen); Số chỗ: 05 chỗ; Năm sử dụng: 2004; Biển kiểm soát: 31A-6488; Số máy: 1720939; Số khung: 7504356.

– Giá khởi điểm: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

Giá khởi điểm nêu trên không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/ sử dụng tài sản, thuế VAT và các loại thuế khác, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

 1. Xe ô tô Toyota Hiace (màu xanh); Số chỗ: 15 chỗ ngồi; Năm sản xuất: 2003; Biển kiểm soát: 31A-6424; Số máy: 2RZ3201277; Số khung: RZH1153001645.

– Giá khởi điểm: 45.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu đồng).

Giá khởi điểm nêu trên không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/ sử dụng tài sản, thuế VAT và các loại thuế khác, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

 1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Tổ chức bán đấu giá được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 1. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để đảm bảo cho việc đấu giá;
 2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
 3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
 4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;
 5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
 6. Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.
 7. Hình thức áp dụng bán đấu giá tài sản theo Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14, đảm bảo tính pháp lý và các quy định của pháp luật trong quá trình đấu giá.
 8. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện Trung tâm Y Tế – Môi trường lao động công thương phải nhận được trong 10 ngày kể từ ngày thông báo.

 1. Địa điểm nộp hồ sơ:

– Trung tâm Y Tế – Môi trường lao động công thương

– Địa chỉ: Số 99 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

– Đầu mối liên hệ: Phan Thị Thuận, Số điện thoại: 0945589901

 1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

– Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;

– Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

– Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;

– Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có);

*Lưu ý:

– Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

– Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn. Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương không hoàn trả hồ sơ với những đơn vụ không được lựa chọn.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

– Đăng website: Bộ Tư pháp; Bộ Công thương;

– Các đơn vị, tổ chức có liên quan;

– Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

  Ninh Văn Thức

FILE_20211027_140350_CamScanner 10-26-2021 10.59

Tin Liên Quan