KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ, KHÁM PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP